Vem var Albert Einstein?

Albert Einstein är en av våra största vetenskapsmän. Han använde mycket av sin tid till att tänka på sådant han ej kunde se. Det han kom fram till vände uppochner på våra förestållningar om tid och rum.

Redan i unga år var Albert nyfiken på naturen och dess matte. Vid fyra års ålder blev han imponerad av en kompass. Han tyckte att nålen verkade påverkad av en osynlig kraft. Einstein var en mycket duktig matematiker. Han trivdes dock inte något vidare i skolan och hans lärare spådde honom ingen ljus framtid.

1879
Albert Einstein föds i Tyskland den 14:e mars.

1894
Vid 15 års ålder flyttade Einstein till sina föräldrar i Italien.

1903
Albert gifte sig med Mileva Maric som var den enda kvinnan i Alberts fysikklass.

1904
Albert fick en son.

1905
Under detta år hinner Einstein, blott 26 år, med mycket. Han lägger fram den speciella relativitetsteorin som visar att ljus existerar både som vågor och som små partiklar vilka kallas fotoner. Han kommer vidare med en ny metod för att avgöra en atoms storlek. Dessutom bevisade han att atomer verkligen existerar. Einstein kom vidare fram till följande samband mellan energi och massa: E=mc2, detta samband bekräftades 1930 då vetenskapsmån lyckades ta isär atomkärnan ur atomer.

Vill du veta mer om sambandet mellan energi och massa, E=mc2?

1907
Einstein inser att gravitation och acceleration är jämförbara.

1909
Albert blev professor vid universitetet i Zürich

1910
Alberts andra son föddes.

1912
Albert blev professor vid Swiss Federal Institute of Technology.

1914
Den tyska regeringen ger Albert ett forskarutmärkelse i Berlin.

1915
Einstein blir färdig med den generella relativitetsteorin. För första gången fanns en teori som gjorde det möjligt att ställa upp matematiska ekvationer som beskrev universums uppbyggnad. Den generella relativitetsteorin förutspådde en märklig effekt, nämligen att när en ljusstråle passerar nära en massiv kropp så kommer ljusstrålen böjas av. Detta bekräftades 1919 när en solförmörkelse avslöjar stjärnor i sådana positioner som bäst förklaras av den generella relativitetsteorin, nämligen att ljuset böjs av pga gravitationen hos solen.

Vill du veta mer om Einsteins relativitetsteori?

1917
Einstein beskriver hela universums beteende med hjälp av den generella relativitetsteorin. Einstein började med att anta att universum är statiskt, det vill säga att det varken expanderar eller drar ihop sig. Detta var ett mycket rimligt antagande på den tiden. Problemet var att når han anvånde sina ekvationer visade de att universum expanderade och det kunde inte Albert tro på. För att lösa detta så införde han en konstant i sina ekvationer, den kosmologiska konstanten. När han infört den visade även ekvationerna att universum var statiskt. Edvin Hubble och hans iakttagelser visade dock att universum expanderade, det vill säga att Einsteins ursprungliga ekvationer nog var de riktiga. Einstein insåg snabbt att han hade haft fel når han införde sin "kosmologiska konstant".

Vill du veta mer om Einsteins relativitetsteori?

1919
Albert skiljde sig från Mileva och gifte sig med sin kusin Elsa Löwenthal.

1922
Detta år får Albert Einstein Nobelpriset!

1955
Albert Einstein dör 76 år gammal.


Tillbaka till arbetsmaterialet!