Fyllnadsval till styrelsen för Svenska Fysikersamfundet för perioden 2004 - 2006

Ingrid Sandahl har meddelat att hon på grund av hög arbetsbelastning tvingas ställa sin plats i styrelsen för SFS till förfogande, och en efterträdare till henne behöver därför utses. Den av årsmötet i mars 2003 utsedda valberedningen lämnar härmed följande förslag till ny styrelse-medlem:

Hans Lundberg, Lunds universitet, atomfysik.

Den nuvarande styrelsen för SFS har dessutom svårt att inom sig utse en efterträdare till K-G Rensfelt som skattmästare för samfundet, men Hans Lundberg meddelar att han också är beredd att åta sig denna uppgift. Samfundets medlemmar har nu möjlighet att fram till 1 juni 2004 till valberedningen inkomma med kompletterande förslag. För att processen skall kunna fortgå någorlunda komplikationsfritt bör slagsställaren förvissa sig om att föreslagen kandidat är villig att åta sig dels styrelseuppdraget och dels uppdraget som skattmästare. Valbara är medlemmar i samfundet. Samtliga förslag kommer att utsändas till medlemmarna för poströstning.

Uppsala i april 2004
Leif Karlsson (valberedningens ordförande)
Valberedning
Ragnar Hellborg, Leif Karlsson, Eva Lindroth, Eva Olsson, Lennart Stenflo

Förslag insändes till:
Leif Karlsson, Fysiska institutionen, Uppsala universitet, Box 530, 751 21 Uppsala

Tel: 018-471 1299 Fax: 018-471 3524 e-post: Leif.Karlsson@fysik.uu.se