Sektionsrapporter 2002

 • Atom och molekylfysik
 • Gravitation
 • Kondenserade materiens fysik
 • Kärnfysik
 • Matematisk fysik
 • Partikelfysik
 • Sektionen för Plasmafysik
 • Utbildning
 • Women in Physics

  Sektionen för Atom och molekylfysik

  Sedan 1998 har styrelsen följande medlemmar:Ove Axner (UmU), Henrik Cederquist, SU, Dag Hanstorp (GU), Leif Karlsson (ordf) (UU), Elisabeth Rachlew-Källne (KTH), Claes-Göran Wahlström (LU).

  Aktiviteten har av olika anledningar varit låg under 2002, men nu ser vi fram emot nästa sektionsmöte, som kommer att hållas i samband med Fysikdagarna i Stockholm 12 - 15 november. Programmet kommer förslagsvis att se ut som senast i Linköping, vilket betyder att mötet kommer att äga rum torsdagen den 13 november och fredagen den 14 november. Styrelsen tar givetvis tacksamt emot synpunkter från medlemmarna i sektionen på programmets utformning. Ett mer detaljerat programförslag kommer att presenteras i nästa nummer av Fysik-Aktuellt, och i tredje numret kommer en slutgiltig version.

  Sektionsmötet brukar vara ett trevligt evenemang, så reservera gärna dessa dagar redan nu. Vi hoppas förstås på god uppslutning.

  Uppsala i januari 2003
  Leif Karlsson, Leif.Karlsson@fysik.uu.se, tel. 018-471 12 99


  Sektionen för Gravitation

  Styrelsens nuvarande sammansättning är: Kjell Rosquist (SU, fysik) (ordf), Marek Abramowicz (GU, astronomi), Ingemar Bengtsson (SU, fysik) (sekr), Brian Edgar (LiU, matematik), Martin Servin (UmU, fysik) (doktorandrepr). Sektionen har ett trettiotal medlemmar.

  Ett sektionsmöte hölls i Stockholm i maj med bland annat prof Malcolm MacCallum från London som talare. Prof MacCallum är medförfattare till standardverket "Exact Solutions of Einstein's Field Equations". Boken är i dagarna på väg ut i en uppdaterad upplaga, två decennier efter den första.

  Följetongen med de nya gravitationsvågdetektorerna fortsätter. LIGO-observatoriet har under hösten tagit in data i sin första vetenskapliga körning. Analyserna pågår för fullt och nästa körning är planerad att starta i februari 2003.

  Stockholm 2003-01-26
  Kjell Rosquist, kr@physto.se, tel. 08-5537 8729


  Sektionen för Kondenserade materiens fysik

  Ordförande: W. R. Salaneck, Linköping
  Övriga Ledamöter: B. Lindgren, Uppsala; B. Sundqvist, Umeå; K-A. Chao, Lund; U. Karlsson, Stockholm; M. Persson, Göteborg.

  Aktiviteterna under året har varit på "låg nivå". Efter "Fysikdagarna" i Linköping, vecka 46, 2001, har inget hänt. Ordföranden skall med hjälp av övriga ledamöter utlysa ett val under våren 2003. Valsedlar förbereds, och en utskick kan ske under mars månad. Eftersom sektionen saknar stadgar, o.s.v., kommer ledamöterna att "känna sig fram".

  Linköping 03-01-16
  W. R. Salaneck, bisal@ifm.liu.se, tel. 013 - 28 12 46


  Sektionen för Kärnfysik

  Kärnfysiksektionen hade sitt 22.Årsmöte på Högskolan i Malmö. Mötet besöktes av över 40 medlemmar. Den mångfacetterade och livliga forskningen inom kärnfysiken kom till tals i ett brett spektrum av föredrag. Vi hörde om studier av Quark-Gluon plasma vid ultra relativistiska energier till studier av gamla familjefoton, där glaset framför fotografiet kan avslöja radonförekomsten under en lång tid tillbaka. Experiment från Celsius Wasa i Uppsala, kärnfysik i nanostruktur forskning, den nya acceleratorn REX-Isolde var andra ämnen som presenterades. Den intresserade läsaren kan få ett överblick på mötets hemsida, http://www.ts.mah.se/forskn/fysik/karnfymoteXXII/ där också vissa presentationer kan laddas ned.

  En skugga föll dock över mötet i.o.m. den föreslagna nedläggningen av 'The Svedberg Laboratory' i Uppsala. Laboratoriets mycket omfattande verksamhet presenterades av Curt Ekström på mötet. De närvarande ställde sig mycket kritiska till förslaget att stänga laboratoriet. Efter ett antal år av stora satsningar i Celsius Wasa projektet, är man nu redo för experiment som acceleratorn planerades för i början. Ett beslut om nedläggning är ett stort slöseri, speciellt med tanke på de intressanta och viktiga experiment som nu kan göras vid acceleratorn. Det är en illavarslande neddragning av fysikforskningen som helhet som inte kommer att gynna Sveriges ställning inom vetenskap och forskning. Mötet antog ett uttalande som sedan skickades till utbildningsministern Thomas Östros.

  Styrelsens sammansättning, efter val under 2002, är: Andreas Oberstedt, Örebro universitet, Hans Lundqvist, Uppsala Universitet, Johan Helgesson, Malmö Högskola, Lennart Isaksson, Lunds Universitet, Pia Thörngren, Uppsala Universitet, Ramon Wyss, KTH

  Stockholm, 2003-01-27
  Ramon Wyss, wyss@nuclear.kth.se, tel 08-5537 8210


  Sektionen för Matematisk fysik

  Sektionen har nu fått igång verksamheten. Styrelsen består av Lars Söderholm, KTH, Antti Niemi, Uppsala Universitet, Thomas Guhr, Lunds Universitet, samt undertecknad föreståndare.

  Sektionen hade ett möte i AlbaNova, KTH, den 14 november med 8 föredrag. Mötet hade 14 deltagare. Programmet finns på sektionens hemsida, http://www.nephy.chalmers.se/sfs/sektionen.html. Vi har också diskuterat vilka forskningsområden som är intressanta för sektionens verksamhet. Deltagarna var överens om att en utvidgning av de traditionella områdena med ämnen som slumpprocesser, perkolationsprocesser, kinetisk teori/transportteori, glesa gaser, icke-linjära system, datorfysik, waveletanalys med flera är önskvärd och kommer att bidra till en förnyad verksamhet. Detta återspeglades redan på programmet vid sektionsmötet.

  I samband med Fysikdagarna i Stockholm planerar sektionen ett möte torsdagen den 13 november med ett antal föredrag. Boka in datumet redan nu!

  Göteborg, 13 januari
  Imre Pázsit, imre@nephy.chalmers.se, tel. 031-772 3081


  Sektionen för partikelfysik

  Styrelsen utgjordes år 2002 av: Richard Brenner (UU) ordförande, Paula Eerola (LU) vice ordförande,Gabriele Ferretti (CTH), Klas Hultqvist (SU), Leif Lönnblad (LU) kassör, Mark Pearce (KTH) sekreterare, Bo Sundborg (SU), Konstantin Zarembo (UU).

  Styrelsen utser delegater i internationella organ, nämligen:

  Styrelsen har sammankommit under året 5 gånger. Sektionens partikeldagar hölls 11- 12 april vid Lunds Universitet med Prof. Gerald Eigen från Universitetet i Bergen som inbjuden talare. Utvecklingen av framtidens linjäracceleratorer har under året diskuterats i ECFA. I Oktober arrangerades på CERN ett ECFA symposium vars syfte var att verka för en samordnad internationell utveckling av linjäracceleratorer. Styrelsen har under hösten skickat ett brev till Vetenskapsrådet där man påpekat behovet av en nationell plattform för acceleratorbaserad fysik som gagnar internationella samarbeten kring acceleratorer. Large Hadron Collider projektet på CERN har inneburit att antalet forskare som utnyttjar CERN ökat under de senaste åren men också att CERN tvingats till stora inbesparingar för att ekonomin skall gå ihop. I ACCU har man framförallt diskuterat prioriteringar av CERNs resurser och hur en bra forskarmiljö skall upprätthållas även i framtiden.

  Richard Brenner, brenner@mail.cern.ch


  Sektionen för Plasmafysik

  Michael Tendler vid Alfven-laboratoriet, KTH, promoverades till hedersdoktor i tekniskt fysik vid universitet i Gent, Belgien för framstående bidrag inom plasmafysiken. Utmärkelsen går för andra gången till en svensk. För mer information, se SvD 2002-02-15

  Padma Shukla och Lennart Stenflo, Umeå universitet, har tillsammans med bl.a. Nobelpristagaren Hans Bethe framlagt en teori som förutspår effektiv neutrino-plasma växelverkan.

  Sektionens fusionsforskare hade sitt årliga möte i Göteborg 4-5 november. Mötet har samlade 54 deltagare. Programmet bestod av 5 inbjudna föredrag, 13 muntliga och 29 posters. De ledande internationella experterna Dr. J. Campell, ITER och Dr. J. Pamela, JET hade inbjudits av chefen för svensk fusionsforskningsenhet, Prof. M. Lisak, Chalmers för att belysa aktuella aspekter av fusionsforskningen.

  I kontrast till andra möten hölls också rundabord - diskussioner rörande organisationsfrågor vid svensk fusionsforskningsenhet inom EURATOM programmet med många intressanta inlägg.

  Stockholm den 4 januari 2003
  Michael Tendler, tendler@fusion.kth.se


  Sektionen för undervisning.

  Sektionens har valt en ny styrelse under hösten och i den nya styrelsen ingår

  Mona Engberg, Hagagymnasiet och Högskolan Borlänge ordförande
  Jonte Bernhard, Linköpings universitet
  Christina Malmberg, Södra Latin, Stockholm
  Per Malmström, Östrabogymnasiet, Uddevalla
  Andreas Redfors, Högskolan Kristianstad
  Agneta Seidel, Uppsala universitet

  Under året som gått har styrelsen haft möte i Borlänge i juni. Mona Engberg hade ordnat en intressant dag vid Framtidsmuseet och dess museichef Elisabet Eronn gav oss ett fantastiskt mottagande.

  Sektionens pengar har under 2002 använts till stipendier för att lärare skulle kunna delta i den internationella GIREP-konferensen i Lund 5 - 9 augusti. Sju stipendier delades ut. Konferensen har fått mycket beröm från stipendiaterna. Förutom fina arrangemang och intressanta föreläsningar har värdet av internationella kontakter påpekats. Speciellt har japanernas experiment med enkel utrustning uppskattats. Stipendier till denna konferens har varit väl använda pengar.

  Slutligen vill jag tacka för givande år som ordförande i undervisningssektionen och önskar den nya styrelsen Lycka till!

  Norrköping 2003-01-21
  Gunilla Johansson, gunilla.johansson@edu.norrkoping.se, tel 011-153061


  Ny sektion i Svenska Fysikersamfundet:
  Kvinnor i Fysik i Sverige (KiFS) / Women in Physics in Sweden (WiPS)

  Med anledning av den fortfarande låga andelen kvinnliga fysiker i Sverige, bildades i mars 2001 vid en konferens i Uppsala, Nätverket för Kvinnor i Fysik i Sverige. (För mer information se http://www.wips.fysik.uu.se). I tiden sammanfaller detta med internationella ansträngningar. En arbetsgrupp, The Working Group on Women in Physics of the International Union for Pure and Applied Physics (IUPAP), organiserade förra våren en första konferens som samlade kvinnliga fysiker från hela världen, med 365 mötesdeltagare från 65 länder. I sex diskussionsfora diskuterades frågor med relevans för fysikers yrkesliv och livsvillkor. Dessa ledde fram till rekommendationer och resolutioner som enhälligt antogs den sista konferensdagen. Alla plenarpresentationer och mycket annat material av intresse återfinns på konferensens hemsida: http://www.if.ufrgs.br/~barbosa/conference.html

  Ett av målen för IUPAPs arbetsgrupp är att skapa ett internationellt nätverk. Initiativet till en sektion i European Physicists’ Society, EPS, togs i Paris av den italienska gruppledaren, professor Elisa Molinari. I linje med dessa världsomspännande aktiviteter vill vi också i Sverige bidra med en sektion i SFS. Denna ska ha till syfte att förutom organisera kvinnliga fysiker verksamma i Sverige, fungera som remissinstans med mandat från Nätverket. Informations- och meningsutbyte med medlemmarna ska ske direkt genom en redan existerande maillista.

  Målsättning för KiFS/WiPS:

  En valberedning, bestående av Dr. Pia Thörngren Engblom, Prof. Ann-Marie Pendrill och Prof. Barbro Åsman med uppgift att till SFS föreslå en ny sektion, tillsattes vid Nätverkets andra möte som hölls på Chalmers i Göteborg 24 maj 2002.

  Uppsala, 14 januari 2003
  Pia Thörngren Engblom, Pia.Thorngren@tsl.uu.se, tel 018 - 471 23 76