IYPT 2001

International Young Physicists' Tournament (IYPT) är en lagtävling i fysik för gymnasister, normalt från den sista klassen i gymnasiet. Den anordnas varje år sedan 1988 och kännetecknas av följande karakteristika, som skiljer den t ex från de mera kända fysikolympiaderna:

1) Tävlingen försiggår i lag om fem gymnasister, med normalt ett lag från varje deltagande land.

2) Tävlingen inleds med fem kvalificeringsomgångar, som leder fram till en final mellan tre lag.

3) I varje tävlingsomgång deltar tre lag, som skiftar mellan tre olika roller: rapportör, opponent och granskare.

4) De problem som tas upp vid varje omgång hämtas från en lista av 17 problem, som iordningställts cirka sex månader i förväg och publicerats.

5) Problemlistan upprättas av en internationell organisations-kommitté vid ett förberedande möte på följande års tävlingsplats.

6) Problemen är av en karaktär som kräver experimentella undersökningar för prövning av lösningarnas giltighet. Det finns ingen unik "rätt" lösning.

7) Tävlingsspråket är engelska.

8) Rapportörens presentation av lösning på problemet granskas av

övriga i omgången deltagande lag och bedöms av en internationellt sammansatt jury. Juryn betygsätter också opponentens och granskarens insatser.

Under de senaste åren har svenska lag funnits med bland de tjugotalet deltagande, varför ett erbjudande nu kommit att anordna tävlingen i Sverige år 2003. I år gick IYPT i Finland, i fjol i Ungern; närmast tidigare tävlingar har anordnats i Österrike, Tyskland, Tjeckien, Georgien och Polen. År 2002 kommer IYPT att arrangeras i Odessa, Ukraina, med stöd av universitetet liksom av en av stadens skolor, nämligen Richelieu-gymnasiet.

För att närmare beskriva de punkter som återfinns i ovanstående lista kan nämnas, att det i de flesta fall är sista klassen i gymnasiet som representeras av de fem deltagarna i laget. I vissa länder, som t ex Ukraina, Ungern och Polen förekommer kvalificeringstävlingar inom landet, innan det slutliga laget tas ut. Ibland tillhör alla fem en enda klass, ibland tas deltagarna ut från olika skolor. I andra länder, som Sverige, är det en entusiastisk lärare som tar med sig sina elever till tävlingen, möjligen med tillskott från någon annan skola i närheten.

Under de fem kvalificeringsomgångarna kommer varje deltagande lag att möta tio andra lag på sin väg mot en eventuell final. Om möjligt försöker man också ordna det så att lagen inte alltid träffar på samma jurymedlemmar under de fem inledande omgångarna.

I en omgång, där alltså de tre lagen i tur och ordning uppträder som rapportörer, opponenter eller granskare, inleder opponenten genom att utmana rapportören att presentera lösningen på något av de 17 problemen på listan. Rapportören kan vägra ta det nämnda problemet, men efter två gångers vägran kommer laget att vidkännas poängavdrag. Efter rapportörens genomgång av lagets lösning vidtar en diskussion med opponentlag och granskarlag. Juryn bedömer alla tre lagens insatser i varjedel av omgången. Vart och ett av de tre lagen innehar under en hel omgång alla tre rollerna och får presentera sin lösning på något av problemen.

Som exempel på vilken typ av problem det handlar om visas här de fem första av nästa års uppgifter på det språk som gäller under tävlingen, nämligen engelska:

1. Heat engine

A tall glass cylinder is half-filled with hot water and topped up with cold water. A small ampoule, containing a few drops of ether or alcohol (and closed off by a rubber pipette cap), is then put in. Describe the phenomena occurring in the system. How does the motion of the ampoule change with time?

2. Spider's web

A spider's thread looks like a string of pearls. What is the reason for this? Make experiments to investigate the relevant parameters.

3. Flying colours

Why do flags flutter in the wind? Investigate experimentally the airflow pattern around a flag. Describe this behaviour.

4. Hazy

The colour of a distant forest appears not green, but hazy blue. What is the minimum distance at which this phenomenon is observed? How do weather conditions affect this? Is it possible that a forest can appear grey?

5. Pond skater

It is known that unwettable small bodies can float on water due to the surface tension force. Construct a floating raft based on this principle and determine its static and dynamic parameters.

Vid detta års IYPT i Esbo utanför Helsingfors segrade det slovakiska laget - övriga finallag kom från Australien, med fem kvinnliga deltagare, och Tyskland.

Slutligen kan nämnas, att det varit regel att deltagande lag och deras lärare erbjuds fritt vivre i tävlingslandet, under det att resekostnaderna betalas av lagen själva. Tillsammans med jury och observatörer uppgår det totala antalet deltagare till ungefär 200. Utöver bestämmelser för själva tävlingen stadgas i tävlingsreglerna, att man erbjuder ett eller flera kulturinslag, som är representativa för värdlandet.

Gunnar Tibell

Ordf i Internationella organisationskommittén