ECSITE - Vetenskapscentra, fysik, nätverk och galna kor

Den europeiska science-center-konferensen ECSITE (the European Collaborative for Science, Industry and Technology Exhibitions) hölls 2001 i Luleå (se http://www.ecsite.net/ac2001/). Under den inledande "strategi-sessionen" "Mad cow disease - what should we have done?" var jag inbjuden att tala som representant för Vetenskapsrådet. Konferensen blev ett tillfälle att möta en ny grupp varma, glada, generösa eldsjälar som på olika vetenskapscentra arbetar för att låta barn och ungdomar få "lustfyllda och glädjerika upplevelser av att lära och förstå" /1/. Konferensen hade omkring 250 deltagare, från små nystartade centra med olika specialinriktingar, till de "stora elefanterna" från bl.a. London, Boston, San Francisco, München, Paris och Helsingfors. Under hela konferensen hade deltagarna tillgång till utställningarna i Teknikens hus, med möjlighet att borra i berg, lyfta stockar, bygga dammar och manipulera vattenflöden, utmana våra sinnen i ovana situationer och mycket mer.

Utöver sessionerna och inspiration i Teknikens Hus bjöd konferensen bl.a. på Vetenskapsteater ("Brainspotting" / "Ja, hjärna"), snö och norrsken, norrländsk mat och musik, glögg och Luciatåg. Lena Embertsén hade regisserat sina vänliga, hjälpsamma medarbetare i en organisation som knappt märktes eftersom allt hela tiden fungerade utmärkt.

Barn, forskare och vetenskapscentra

Är ett vetenskapscentrum en plats för lärande eller en högljudd lekplats? Kan det vara bådadera? Vi vet att leken är viktig för att upptäcka fenomen i vår omgivning. "If necessity is the mother of invention, play is the father of discovery. Science, indeed starts with the play of children." /2/ Nyfikenheten och förmågan att förundras är gemensam för barn och forskare. Russell Stannard, som intervjuat flera forskare inom naturvetenskap observerar i boken "Science and Wonder" /3/: "Förmågan att förundras är en väsentlig ingrediens i vetenskap. Jag slås av den tydliga förändring som inträffar när unga människor går in i tonåren. Alltför ofta sätter en uttråkad likgiltighet in, och den dyrbara förmågan att förundras är huvudsakligen förlorad, för att aldrig mer återfås. ... Forskarna jag intervjuade äger den fortfarande." Uthålligheten i barns nyfikna undersökningar kan ofta överraska den vuxne observatören. Barnets möte med ett fenomen på ett Vetenskapscentrum kan ge djupa intryck, som lägger grund för en varaktig relation till naturvetenskap och teknik. Autentiska upplevelser av en inbjudande, om än tillrättalagd, verklighet kan lämna djupare spår än pekböcker, uppslagsverk och dataspel! Man har konstaterat att forskare ofta kommer ihåg många detaljer från 30, 40, 50 år gamla upplevelser på ett Science Center, museum etc.

I en av sessionerna under ECSITE diskuterades hur utställningar för barn kommer att se ut 2010. John Durant från @Bristol, http://www.at-bristol.org.uk, beskrev hur synen på barnet avspeglas i utformningen av vetenskapscentra. När man ser barnen som unga vuxna finns det ingen anledning att göra speciella utställningar för barn. Interaktiviteten begränsas då ofta till knapptryckning. Så småningom ändras perspektivet och man betraktar vuxna som stora barn och verksamheten ändras då så att lek blir ett mer dominerande inslag. Om man i stället ser barn som "adults in the making" kan det ligga nära till hands att dela in utställningen i "Ages and stages". Detta kan vara en nackdel för både vuxnas och barns upplevelser: Kanske är det inte oväntat att barn lär sig mer i sällskap med vuxna, men man har också observerat att "unaccompanied adults" lär sig mindre än när de är tillsammans med barn. Att få barn på skolbesök att komma tillbaka med föräldrar blir ett sätt att fördjupa intrycken och leda till att diskussioner kring naturvetenskap och teknik förs i hemmet "the place where lifelong significances are constructed" /4/.

Ett nära samarbete mellan skola och vetenskapscentrum är naturligtvis också viktigt för att befästa upplevelserna. Navet i Borås har utvecklat ett nära samarbete med skolorna; lärare deltar i fortbildning före besöken med sin klass och får låna hem lådor med material att arbeta vidare med i klassrummet. Dessa lådor har uppfattats mycket positivt av lärare - en överväldigande majoritet har utnyttjat dem. /5/

Tonåringar och science center

Vad händer med relationen till Science Centers när barn blir tonåringar? Det var tema för en av sessionerna. Någon undrade om vi inte kan låta tonåringar "vara ifred" och nöja oss med att de kommer tillbaka då de själva är föräldrar. Svaret kom naturligtvis snabbt - då har de redan hunnit välja utbildningar inom andra områden än naturvetenskap och teknik.

Av de centra som lyckas attrahera lite äldre barnen hade många byggt in skapande uppgifter för dem: t.ex. Explor@dom, www.exploradom.com, som lät tonåringar skapa video- eller multimediapresentationer. Andra centra lät tonåringar vara guider för yngre besökare.

Att aktiviteter riktade mot högstadieelever kan ha betydelse för framtida val har t.ex observerats vid Navet i Borås, där söktrycket till naturvetenskapliga linjer ökade med 50% efter en riktad satsning /5/. (Året efter när man inte gjort speciella insatser mot högstadiet sjönk rekryteringen - men låg fortfarande 30% över ursprungsnivån).

"Benchmarking"

Stora summor satsas på Science Centers, både i Sverige och utomlands, med förhoppningen att de skall få fler ungdomar att välja utbildningar med inriktning mot naturvetenskap och teknik (NoT). Får samhället valuta för satsningen? Det finns också en rädsla för att alltför hård "benchmarking" kommer att leda till standardiserade utställningar och döda den kreativitet som idag lyser så starkt hos många centra. Resultatet av arbetet vid ett center beror naturligtvis på hur arbetet läggs upp, både i kontakter med skolor och med allmänhet.

En av deltagarna berättade vid middagssamtal att man börjar satsa allt större summor på utvärdering, och att man på något center lade bara 60% på själva utställningen, 40% på utvärdering - och att utvärderingen nästan aldrig ledde till någon förändring av själva utställningen.

Galna kor och vetenskapscentra

Konferensens inledande session om BSE - "galna-ko-sjukan" leddes av Graham Farmelo. Han har bl.a. arbetat med "konsensuskonferenser", där lekmän och experter från olika områden tillsammans får gå igenom det som är känt om någon aktuell fråga, och tillsammans försöka komma fram till grundade rekommendationer. Under våren 2001 hade han deltagit i en konsensuskonferens om på Cité de Science et de l'Industrie i Paris. Material därifrån finns på http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/affiche/vache_folle/colloque.htm .

För den som vill veta mer om BSE rekommenderas också presentationen av Nobelpriset i medicin 1997, till Stanley B. Prusiner "för hans upptäckt av prioner". I mina förberedelser utnyttjade jag också bl.a. en utförlig sida från LRF http://www.lrf.se/info/bse/ och sidor från Office International des Epizooties), http://www.oie.int/eng/en_index.htm, som presenterar aktuell statistik och rekommendationer bl.a. som resultat av ett gemensamt möte med WHO och FAO.

Farmelo observerar /6/ "One of the most striking aspects of the publicity for this first UK consensus conference was that no one commented on the fact that it was organized by the Science Museum. In the mid-80s, such a role for the museum would be unthinkable." För många nya centra riktas fokus mot yngre barn. Att det för många av de stora, mer etablerade centra numera är en självklar uppgift att ta upp aktuella frågor var tydligt under konferensen.

Några av de större centra såg sig också som ett självklart ansikte utåt för universitetet. Man bjöd varje vecka in till aktuella föredrag med någon av högskolans forskare. Under den inledande sessionen ställdes en fråga med handuppräckning till deltagarna och visade att uppskattningsvis en tredjedel av deltagarna hade en "day-to-day contact" med forskare.

Naturvetenskap och samhälle

Har galna kor med fysik att göra? Många science center har en grund i utställningar kring fysik, från pionjären för hands-on centra, Exploratoriet i San Francisco. Även idag har många ledare en bakgrund som fysiker. Spelar det någon roll med vetenskaplig träning när vi nås av larmrapporter om t.ex. mat och eventulla sjukdomar? Kanske har vi som forskare lite lättare att ta till oss analyser av olika risker. BSE är ett typiskt exempel på ett "socio-scientific issue", där ett problem uppkommer, som politiker måste hantera även innan forskare hunnit klarlägga konsekvenser. För många frågor av denna typ gäller att /7/

Denna typ av frågor har också diskuterats i anslutning till "perspektivgivande", ämnesövergripande kurser, som lästs av lärarstudenterna vid Göteborgs universitet under första och fjärde terminerna och bl.a. berört interkulturella perspektiv, miljöfrågor och etiska dilemman. Jag har under några år haft förmånen att några gånger få ha en av de c:a tolv parallella seminariegrupper som varje vår läser denna kurs, och som ger en blixtbelysning av "allmänhetens" inställning till naturvetenskap och teknik. Den första kontakten med dessa kurser blev omskakande på många sätt. Tyngst var kanske insikten om hur vanlig uppfattningen är om naturvetenskap som "roten till allt ont".

Komplexiten hos "socio-scientific issues" väcker frågan om vad medborgare behöver kunna om naturvetenskap för att kunna hantera dem. Om allt bortom linjära samband mellan två variabler upplevs som oöverstigligt, ligger naturligtvis denna typ av frågor långt bortom "komplexitets-horisonten". Efter många år som forskare hade jag omedvetet börjat tro att "alla" tänker som forskare, direkt försöker sätta upp samband mellan olika variabler och göra storleksordningsuppskattningar. Som lärare har jag så småningom kommit till insikten att varken "allmänheten" eller fysikstudenter gör detta spontant.

Möten med studenter antyder ändå att den svenska skolan lyckas ganska väl med att ta upp aktuella frågor. Kanske är det så att det snarare är de stora principerna som saknas - principer som vetenskapscentra ofta har goda möjligheter att illustrera.

Varför vetenskap?

Frågan om varför naturvetenskap är viktig är naturligtvis oundviklig på en konferens kring vetenskapscentra. Den diskuteras också flitigt, t.ex. under den seminarieserie som högskoleverket anordnar 2001-2002 för lärarutbildare i naturvetenskap. Svein Sjøberg /8/ lyfter t.ex. fram de fyra huvudargumenten ekonomi, nytta, demokrati och kultur. Det finns skäl för oss som fysiker att då och då reflektera över hur vi ser på vårt ämne och vilka argument som är viktigast för oss. "One day, sir, you may tax it"?

Som en passande avslutning på en Science-Center konferens kom arkitekturårs-nyheten att Sveriges nya nationella vetenskapscentrum, Universeum, utsetts till landets vackraste byggnad uppförd efter 1951.


Referenser

  1. Ur syftet för "Balthazar - Sinnenas verkstad", som öppnade i september 2001 i Skövde, http://www.balthazar.skovde.se/
  2. Richard Gregory, "Science Through Play", i "Science Today - Problem or Crisis" (Routledge, 1997, Ed J. Thomas)
  3. Russell Stannard, Science and Wonder (Faber & Faber, 1996)
  4. Joan Solomon, "School Science and the Future or Scientific Culture", i "Science Today - Problem or Crisis" (Routledge, 1997, Ed J. Thomas)
  5. Lotta Johansson, Navet i Borås
  6. Graham Farmelo, "From Big Bang to Damp Squib?", i "Science Today - Problem or Crisis" (Routledge, 1997, Ed J. Thomas)
  7. Robin Millar, "Science education for democracy - what can the school curriculum achieve" i "Science Today - Problem or Crisis", (Routledge, 1997, Ed J. Thomas)
  8. Svein Sjøberg, Naturvetenskap som allmänbildning - en kritisk ämnesdidaktik, 1998 (svensk översättning, Studentlitteratur 2000)

AMP