LILLA LOTS
Lilla Lots

Ladda in accelerometerdata

"WDSS", juni 2006
%Lilla Lots 
g=9.82;
load lilla_lots_wdss -ascii
% indata : tid(s), höjd(m), ay, ax, az (m/s^2)
% x - radiell, z=vertikal, y=sidled
ll_short=lilla_lots_wdss(401:1401,:);

tid=ll_short(:,1)-llshort(1,1);
hojd =ll_short(:,2);
alat =ll_short(:,3)/g;
along =ll_short(:,4)/g;
avert =ll_short(:,5)/g+1; % kompensera for kalibrering!

atot=(along.^2+alat.^2+avert.^2).^0.5;

Rita grafer från data


figure(1)
plot(tid,avert,tid, atot) 
ylabel ('avert/g, atot/g')
grid on

Figuren till höger visar en helt annan graf över accelerometerdata för de tre axlarna. Hur ska kommandona modifieras för att rita denna graf? Vad kan du utläsa ur grafen?


http://physics.gu.se/LISEBERG/accel/lots_wdss.html