Matematik i Kaffekoppen

Attraktionen består av en stor platta. I mitten av plattan står en stor kaffekanna och runt denna finns tre "brickor". På varje bricka finns 3 koppar.

Mått för Kaffekoppen

Följande mått har mätts med tumstock och kan utnyttjas för att göra en skiss av attraktionen:
 • Kannans diameter: 1.10m
 • Avstånd från kannans ytterkant till centrum av en bricka: 3m
 • Avstånd från brickans centrum till centrum av en kopp 1.55m
 • Avstånd från koppens centrum till en sittplats: c:a 45 cm
Utnyttja mätningarna för att beräkna rotationsradier för rörelsen:
 • Hur stort är avståndet, R, från centrum av attraktionen till centrum av en bricka?
 • Vilket är det största avståndet från brickans centrum till en person som åker i attraktionen?
 • Vilket är det minsta avståndet från brickans centrum till en person som åker i attraktionen?
 • Välj ett möjligt avstånd som rotationsradie, r, för brickans rotation kring sitt centrum för att beskriva rörelsen i Kaffekoppen.

Kaffekoppens rörelse

Plattan roterar medsols 8 varv/min. Samtidigt roterar brickorna motsols 20 varv/minut (relativt plattan). Dessutom kan varje kopp snurras individuellt av dem som sitter i den, men för enkelhets skull kan denna rotation försummas.
 • Välj t.ex. ett startläge där den som åker befinner sig på x-axeln, på maximalt avstånd (dvs R+r) från centrum.
 • Rita en linje från origo till brickans centrum vid starten och en linje från brickans centrum till den som åker. Markera brickans centrum
 • Efter 3 sekunder kommer den som åker åter att vara som längst ifrån centrum. Rita linjer som illustrerar brickans och personens läge. Hur stor vinkel har plattan roterat på 3 sekunder? Hur stor vinkel har brickan roterat?
 • Hur stor är brickans vinkelhastighet relativt marken? Vilken period svarar det mot?
 • 1.5 sekunder tidigare befann sig personen på det minsta avståndet från centrum. Rita en linje från origo till brickans centrum och en linje till personen.
 • Sammanbind de punkter som markerar personens läge efter 0, 1.5s och 3s.
 • Markera personens läge med 1.5s intervall och sammanbind punkterna. Vilken figur blir det?
 • Hur ändras figuren om du väljer ett annat värde på avståndet mellan personen och brickans centrum?
 • Hur skulle figuren ändras om du ritade läget med 0.5 s intervall?

Hastighet och acceleration

Utnyttja de radier och perioder eller vinkelhastigheter du fått fram för att räkna ut hastighet och acceleration. Farten, v, i en cirkelrörelse med radien r och vinkelhastighet w är v=r w och accelerationens storlek blir v=r w2. Både hastighet och acceleration är vektorer så man måste ta hänsyn till riktning när man adderar de två cirkelrörelserna.
 • Hur fort rör sig brickans centrum?
 • Hur fort skulle personen röra sig om vi försummade plattans rotation?
 • Hur stor är accelerationen på grund av brickans rotation?
 • Hur stor är brickans acceleration på grund av plattans rotation?
 • Titta på diagrammet över hur personen åker. I vilka lägen är farten störst? Minst? Hur stor? Var är accelerationen som störst? Minst? Hur stor?

Numerisk beskrivning

 • Beskriv rörelsen matematiskt för en som åker attraktionen, men försumma koppens rotation. Skriv sedan ett litet program i Matlab eller gör ett kalkylblad i Excel för att illustrera rörelsen. Eftersom rörelsen består av två rotationer är det lämpligt att använda ett x,y-koordinatsystem. Välj t.ex. ett tidsintervall 0.1s eller 0.25 s. Markera läget vid varje tidpunkt
 • Stämmer din figur med din handritade skiss?
 • Titta på figuren. Hur kan du uppskatta hastigheten ur figuren? Var är hastigheten störst?
 • Beräkna förflyttningen i x och y-led för varje tidsintervall.
 • Beräkna medelhastighet och medelfart under tidsintervallet.
 • Beräkna ändringen i hastighet mellan två intervall.
 • Beräkna medelacceleration och dess belopp.
 • Hur stor är största/minsta farten och accelerationen? Stämmer det med dina beräkningar ovan?
 • Vid vilka tidpunkter är farten störst/minst? Jämför med din handritade skiss. Är resultatet rimligt?
 • Vid vilka tidpunkter är accelerationen störst/minst?

Utvidgning